Home

Trả sở BHXH cho CBGV và người lao đông

Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị xin trân trọng thông báo trả sổ BHXH cho CBGV và người lao động:

1. Thời gian: từ ngày 30/8/2018 đến hết ngày 07/9/2018

2: Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị, Tầng 2, Khu Nhà hiệu bộ.

3. Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Trí: 0974.777.121