Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
Category:

Hiệu trưởng: Dương Minh Quân

Email: dmquan@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0914124936

Phó Hiệu Trưởng: Ths. Vũ Huy Mai

Email: vhmai@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0914124722

Phó Hiệu Trưởng: Ths. Vũ Xuân Phong

Email: vxphong@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0913639588

 

Written by Super User
Category:

Thông tin liên hệ:

Phòng Khảo Thí và Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: Tầng 03, Nhà Hiệu Bộ, Cơ sở 1, KV8 - P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn

Trưởng phòng: ThS. Trần Ngọc Sang Mobile:  0905509534

1. Giới thiệu chung

Năm thành lập: 2015

2. Cơ cấu tổ chức

Phòng hiện có 02 CBVC, trong đó 02 giáo viên có trình độ Thạc sĩ.

 

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Trần Ngọc Sang

Email: ngocsangxd@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0905509534

 

 

Ths. Nguyễn Thị Ái Vân

Email:  aivankhcb@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0905600682

3. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác Khảo thí, đánh giá chất lượng đào tạo; kiểm định, đánh giá đảm bảo chất lượng Trường.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm định, đánh giá đảm bảo chất lượng Trường hàng năm, 5 năm; Theo dõi đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của toàn thể đơn vị đảm bảo theo hệ thống đánh giá đảm bảo chất lượng Trường;

2- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức đào tạo của tất loại hình đào tạo, các hệ đào tạo của tất cả các nghề trường đào tạo;

3- Phối hợp với phòng Đào tạo và HTQT tổ chức xây dựng; quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi, kiểm tra; Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo đúng Qui chế qui định, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch;

4- Chủ trì các hoạt động nhằm đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập;

5- Tổng hợp, báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

6- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

Written by Super User
Category:

 

Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Tầng 02, Nhà Hiệu Bộ, Cơ sở 1, KV8 - P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn

Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Thúy Hằng Mobile:  0975055948

 

1. Giới thiệu chung

Năm thành lập: 1974

2. Cơ cấu tổ chức

 

Trưởng phòng: Ths. Lê Thị Thúy Hằng

Email: lehangdt@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0975055948

 

 

Phó Trưởng Phòng: Ts. Phạm Thị Thảo

Email: ptthao@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0982481894

Phó Trưởng Phòng: Ths. Nguyễn Thanh Bình

Email: thanhbinh@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0903534903

 

 

 

Nguyễn Đình Vĩnh Hảo

Email: haoktd@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0982670579

 

Ths. Ngô Thị Hồng Tân

Email: tanktd@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0988801740

Ths. Bùi Thái Việt Hoàng

Email: openhoang@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0337797968

 

Nguyễn Thị Nhớ

Email: ntnho@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0905433726

 

Nguyễn Tấn Bình

Email: binhkhcb@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0935039334

 

  3. Chức  năng

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo; phát triển ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo; thực hiện đa dạng hóa các loại hình, phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học; hoạt động hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đào tạo.

4. Nhiệm vụ

1- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện tuyển sinh hàng năm theo quy định của Nhà nước và Qui chế tuyển sinh của Trường; Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc đăng ký hoạt động dạy nghề theo qui định của Pháp luật; Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo cho từng khóa học, năm học, học kỳ của tất cả các loại hình đào tạo đảm bảo nội dung chương trình đào tạo, phương thức đào tạo;

2- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, số liệu quá trình đào tạo và tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp theo qui định của Pháp luật;

3- Phối hợp với các Khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo viên cho từng học kỳ, năm học; Tổng hợp, quản lý kết quả học tập của các lớp theo học kỳ, năm học, khóa học của tất cả các nghề trường đào tạo;

4- Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động, hội thảo nhằm đổi mới nội dung, phương thức đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển ngành nghề đào tạo; xây dựng phát triển chương trình đào tạo; biên soạn giáo trình, bài giảng học liệu, phục vụ đào tạo;

5- Lập kế hoạch và tổ chức các hội thi học sinh giỏi, thi GVDG, thi thiết bị dạy nghề của Trường và cấp trên tổ chức; thi tốt nghiệp; các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ khác liên quan đến đào tạo;

6- Tổ chức triển khai và tổng hợp kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: Phương tiện, thiết bị giảng dạy, mô hình học cụ, vật tư, thiết bị thực tập, phòng học lý thuyết, phòng học chuyên môn, phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo;

7- Tổng hợp và đề xuất thanh toán các chế độ giảng dạy cho giảng viên, giáo viên; Phối hợp với các khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đi thực tế tại doanh nghiệp, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho giảng viên, giáo viên;

8- Thực hiện công tác quản lý phục vụ thư viện;

9- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo; tổng hợp, báo cáo, thống kê số liệu về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về đào tạo theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

10- Phối hợp với các khoa, tổ chuyên môn lập kế hoạch, triển khai các hoạt động dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ phù hợp với năng lực của đơn vị và theo quy định của Pháp luật;

11- Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động hội họp, hội thảo liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

5. Thành tích đạt được

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể LĐTT, XS.

- Năm học 2007 - 2008 và 2012 - 2013 được Bộ trưởng Bộ NN & PTNT tặng Bằng khen.

 

Written by Super User
Category:

Thông tin liên hệ:

Phòng Công tác HSSV

Địa chỉ: Tầng 01, Nhà Hiệu Bộ, Cơ sở 1, KV8 - P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Song Hữu Mobile:  0989158548

1. Giới thiệu chung

Năm thành lập: 2002

2. Cơ cấu tổ chức

- Số lượng CBVC: 11 người.

- Trình độ: 02 thạc sỹ, 04 đại học, 01 cao đẳng, 04 trung cấp.

 

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Song Hữu

Email: songhuu@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0989158548

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hàng Văn Thiện

Email: hangvanthien@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0383351029

 


ThS. Hoàng Quốc Phương

Email: hoangphuong@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0974794388

 

Ks. Nguyễn Minh Luyện

Email: luyenminhnguyen@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0986958258

Nguyễn Hữu Vinh

Email: huuvinh@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0904492117

 

Ngô Văn Lua

Email: ngolua@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0978485514

Lê Thị Hà Anh

Email: lthanh@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0987587564

 

 

3. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV; thực hiện quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện HSSV.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Quản lý, sử dụng, đánh giá VC, NLĐ thuộc quyền quản lý; quản lý sử dụng tài sản, trang thiết bị được giao theo Quy chế quản lý tài sản đơn vị;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục HSSV;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng giải quyết chế độ, chính sách đối với HSSV;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động ngoại khóa nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tuyên truyền, phòng chống tệ nạn xã hội trong HSSV, y tế học đường; giáo dục nhân cách và phẩm chất công dân hiện đại cho HSSV. Trực và bảo đảm an ninh khu nội trú;

- Phối hợp với khoa chuyên môn quản lý hoạt động các lớp HSSV; công tác giáo viên chủ nhiệm; thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV;

- Phối hợp Phòng Tổ chức hành chính- Quản trị tổ chức thực hiện kế hoạch công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tạo dựng cảnh quan trong khu vực nội trú và khuôn viên Trường;

- Chủ trì và phối hợp với các khoa tổng hợp kết quả rèn luyện đạo đức của HSSV hàng tháng, học kỳ, năm học và khóa học;

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ thư báo và các hoạt động dịch vụ khác cho người học;

- Chủ trì thực hiện theo dõi, tổng hợp số liệu tình hình HSSV có việc làm sau tốt nghiệp hàng năm; “điều tra theo dấu vết HSSV” sau tốt nghiệp.

- Tổng hợp, báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

- Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động hội họp, hội thảo liên quan đến công tác HSSV;

- Trưởng phòng Công tác HSSV được Hiệu trưởng ủy quyền ký các loại giấy tờ, văn bản sau: Ký xác nhận các giấy tờ liên quan đến hồ sơ HSSV đang học tập tại Trường; ký xác nhận kết quả rèn luyện, phiếu liên lạc của HSSV;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

5. Thành tích đạt được

- Tập thể Lao động tiên tiến các năm từ 2008 đến 2017.

- Công đoàn nông nghiệp và PTNT tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2011 - 2012.

 

Written by Super User
Category:

Thông tin liên hệ:

Phòng Kế hoạch Tài chính

Địa chỉ: Tầng 02, Nhà Hiệu Bộ, Cơ sở 1, KV8 - P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn

Trưởng phòng: ThS. Dương Thị Lý Mobile:  0905694968

1. Giới thiệu chung

Năm thành lập: 1974

2. Cơ cấu tổ chức

- Số lượng CBVC: 5 người

- Trình độ :04 thạc sỹ, 01 Đại học

 

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Dương Thị Lý

Email: duongly@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0905694968

Ths. Đặng Ngọc Châu

Email: chaudn@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 01659024288

Ths. Trịnh Thị Hồng Vi

Email: tthvi@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0915800283

Ths. Phan Thụy Ánh

Email: phanthuyanh@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0984335338

Trần Thị Mai Thảo

Email: ttmthao@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0985190906

 

3. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán và công tác kế hoạch trong toàn trường.

4. Nhiệm vụ

1- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung toàn trường, liên quan đến tài chính, kế toán, định kỳ hàng năm và 5 năm;

2- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm, xây dựng, bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị, tài sản của toàn trường;

3- Quản lý, khai thác nguồn thu; xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách phù hợp với nhiệm vụ, mục tiêu phát triển Nhà trường hàng năm và 5 năm;

4- Tham mưu xây dựng quy chế, quy định hướng dẫn các chế độ chính sách, tài chính kế toán cho các bộ phận và cá nhân trong đơn vị;

5- Kiểm tra, giám sát hoạt động thu, chi; thực hiện chế độ tài chính công khai, minh bạch theo qui định của Pháp luật; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong toàn đơn vị;

6- Theo dõi công nợ, quản lý thực hiện các hợp đồng kinh tế;

7- Chủ trì kiểm kê tài sản hàng năm;

8- Thực hiện nghiêm túc các báo cáo tài chính, thống kê quyết toán quý, năm theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

9- Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động hội họp, hội thảo liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng;

10- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

5. Thành tích đạt được

Nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được công nhận là tập thể LĐTT, LĐSX. Năm 2000 được Bộ trưởng Bộ NN & PTNT tặng Bằng khen.