Written by Super User

THÔNG BÁO

v? vi?c ti?p ?ón và h??ng d?n th? th?c nh?p cho H?c sinh sinh viên khóa 44

 

C?n c? danh sách H? s? trúng tuy?n n?m 2018, H?i ??ng tuy?n sinh nhà tr??ng thông báo nh? sau:

1. Th?i gian: t? ngày 05/9/2018 ??n ngày 08/9/2018

2. ??a ?i?m: H?i tr??ng l?n, Tr? s? chính, Khu V?c 8, P. Bùi Th? Xuân, Tp. Quy Nh?n

3. M?i chi ti?t xin liên h? Trung tâm H? tr? Tuy?n sinh và T? v?n Vi?c làm: 02563.510.5299  -  0903.534.903

 Brice Butler Womens Jersey
Lucas Nogueira Authentic Jersey