Written by Super User

Thông tin liên hệ:

Phòng Khảo Thí và Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà Hiệu Bộ, Cơ sở 1, KV8 - P. Bùi Thị Xuân - Bình Định

Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Ngọc Sang Mobile:  0905509534

1. Giới thiệu chung

Năm thành lập: 2015

2. Cơ cấu tổ chức

Phòng hiện có 03 CBVC, trong đó có 01 giáo viên có trình độ tiến sỹ, 02 giáo viên có trình độ thạc sỹ.

 

TRƯỞNG KHOA

ThS. Trần Ngọc Sang

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0905509534

 

 

Ts. Phạm Văn Thanh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0983830390

 

Ths. Nguyễn Thị Ái Vân

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0905600682

3. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác khảo thí, đánh  giá chất lượng đào tạo; kiểm định, đánh giá đảm bảo chất lượng Trường

5. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm định, đánh giá đảm bảo chất lượng Trường hàng năm, 5 năm; Theo dõi đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của toàn thể đơn vị đảm bảo theo hệ thống đánh giá đảm bảo chất lượng Trường;

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức đào tạo của tất loại hình đào tạo, các hệ đào tạo của tất cả các nghề trường đào tạo;

Phối hợp với phòng Đào tạo và HTQT tổ chức xây dựng; quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi, kiểm tra; Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo đúng Qui chế qui định, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch;

Chủ trì các hoạt động nhằm đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập;

Tổng hợp, báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.