Home

Written by Super User

Thông tin liên h?:

Khoa Kinh t?

??a ch?: T?ng 3, Nhà Hi?u B?, C? s? 1, KV8 - P. Bùi Th? Xuân - Bình ??nh

Tr??ng khoa: ThS. Tr??ng ?ình Kh?i Mobile: 0914004674

1. Gi?i thi?u chung

2. Ngành ngh? ?ào t?o

- K? toán doanh nghi?p

3. C? c?u t? ch?c

Khoa hi?n có 04 giáo viên chuyên trách ??t trình ?? sau ??i h?c.

 

TR??NG KHOA

ThS. Tr??ng ?ình Kh?i

Email: dinhkhaiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0914004674

 

 

Ths. Nguy?n Th? Liêm

Email: liemkhcbThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 01657888335

 

Ths. H? Th? Vui

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0973132358

 

Ths. Võ Th? Minh Trang

Email: minhtrangvoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0982006024

4. Thành tích ??t ???c

5. C? s? v?t ch?t và m?t s? hình ?nh ho?t ??ng

 

 Ja'Whaun Bentley Authentic Jersey
Lucas Nogueira Authentic Jersey